pdf subor

Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje:

pdfZámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov