TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

Rok 2021

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Staškov na 1. polrok 2021

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Staškov na 2. polrok 2021 

 

Rok 2016

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016


Rok 2011

pdfInformatívna správa z vykonanej následnej finančnej kontroly z 21.2.2011
pdfSúhrnná informatívna správa z vykonanej kontroly z 21.3.2011
pdf
Kontrola v zmysle uznesenia č.2/2010 B2 zo 4.2.2011
pdfInformatívna správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2009

pdfInformatívna správa o vykonanej kontrole aktualizácie Všeobecne záväzných nariadení Obce Staškov


Rok 2010

pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly z 26. 1. 2010
pdfSpráva o kontrolnej činnosti za rok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly evidencie majetku obce, ZŠ a MŠ Staškov

pdfInformácia z vykonanej kontroly z 24.5.2010
pdfInformácia o nesplnených uzneseniach z rokovania OZ obce Staškov z 25.6.2010
pdfSpráva o výsledku kontroly z 5.8.2010
pdfVýsledok kontroly porušenia uznesení z 21.9.2010
pdfKontrola plnenia a porušenia uznesení za I. polrok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly prác pri učebni v telocvični ZŠ Staškov
pdf
Splnenie úlohy uloženej uznesením č.12/2010 z 24. 9. 2010 B/3 a č.11/2010 z 27.8.2010
pdfSpráva z vykonanej kontroly zmluvy o dielo, dodatku č. 1 a 3 a faktúr pri asfaltovaní