TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

Upozorňujeme občanov, ktorí chú vykonávať úpravu hrobového miesta na cintoríne Staškov je potrebná Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta.

Každé hrobové miesto musí obec zaevidovať do mapy na cintoríne Staškov - treba hlásiť každú zmenu, úmrtie a pod..

Kľúče od brány na cintorín si môže každý zapožičať na Obecnom úrade - kancelária č. 7

docx Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Obec Staškov vyberá poplatky za hrobové miesta na cintoríne na dobu 10 rokov. V prípade, ak už uplynula lehota 10 rokov  je potrebné zaplatiť si poplatok a uzavrieť novú nájomnú zmluvu za hrobové miesto: 1-hrob- 16,60€

                               2-hrob- 33,20€

                               3-hrob- 49,80€

Poplatky za hrobové miesta /prípadne zmeny týkajúce sa hrobového miesta/ môžete zaplatiť na Obecnom úrade v čase úradných hodín č. dverí 7. V prípade, ak hrobové miesto nebude zaplatené budeme postupovať na základe platného VZN 4/2016 Obce Staškov, bude na hrobové miesto daná výpoveď z nájmu.