KALENDÁR ZBEROV A PREPRÁV NA ROK 2021

 

xlsKalendár zberov a prepráv na rok 2021

pdf Všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Staškov

pdfZverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020

 

Certifikát za rok 2020 

Scan2021 06 22 114709

 

Malá kompostáreň

Curver Komposter 470 lZapojte sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa koná v obci Staškov 

Biologicky rozložiteľný odpad môžete odovzdať na zberné miesto "Malá kompostáreň obce Staškov" umiestnenej v oplotenom areáli FK Slávia Staškov na pozemku s parcelným číslom: CKN 1255 v katastrálnom území obce Staškov.

Malá kompostáreň je miesto, na ktorom môžu výlučne len obyvatelia obce Staškov odovzdať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce Staškov.

Obyvatelia obce Staškov môžu bezplatne odovzdať predmetný tzv. zelený odpad, do ktorého patria: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, a to poštiepkované alebo je možnosť poštiepkovať konáre do priemeru 5 cm.

Do malej kompostárne nepatria odpady obsahujúce nerozložiteľné prímesi, hnilé ovocie, cudzorodé látky, ropné, mastné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu. 

 

pdfPREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov 

Scan2020 07 14 081333

 

 

Zber šatstva 

odpady

Oznamujeme občanom, že v prípade ak chcú odovzdať staré šatstvo, textílie môžu odovzdať do zberných nádob pri Tesle alebo na Polgrúni pri Jednote. V prípade, ak sú kontajnery plné môžete odovzdať po telefonickom dohovore na tel: na : 0948 610 807 do zberných nádob v areáli FK Slávia Staškov.

Chceli by sme požiadať občanov, aby okolo kontajnerov zo starým šatstvom nerobili neporiadok, nedávali vrecia mimo kontajner./týka sa to zberných nádob pri Tesle a na Polgrúni pri jednote/ Ďakujeme

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Olej z kuchyne patrí do separovaného zberu, preto Naša obec v spolupráci s Trafin Oil SK sa zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.

Systém separovaného zberu
Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie.

Prečo separovať olej?              
Zber použitého kuchynského oleja sa radí k spôsobom ochrany životného prostredia. Použitý rastlinný olej je možné recyklovať, a tým znižovať negatívne dopady odpadov na prostredie, v ktorom žijeme.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
- použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
- recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových
  a podzemných vôd,
- použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava
  hlodavcom,
- použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív,
  čím sa znižuje závislosť na rope!

  • Čo zbierať: vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Olej pred odnesením do zberu je treba prefiltrovať (precediť) alebo inak očistiť od nečistôt.
  • Čo nezbierať: olejové zvyšky znehodnotené vodou. Použitý olej nesmie obsahovať chemické prvky, vodu, saponáty a pod.


Do čoho olej zbierať?
Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pôvodná olejová PET (umelohmotná)
fľaša, tá, v ktorej ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto fľašu k dispozícii,
vhodná je akákoľvek iná PET fľaša. Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja mala
byť čistá a suchá.

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ !!!


Čo s fľašou plnou použitého oleja?
Uzavretú fľašu doneste na Obecný technický podnik, treba vopred volať tel: 041/4302726, 0948 610 807,0940 526 150 alebo môžete nechať PET fľašu na obecnom úrade v čase úradných hodín.

 

 

 

Triedenie odpadu kovy:

 

Video hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu kovov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom: Video nájdete tu: https://lnk.sk/fka0

 

 

 

________________________________________________________________________

 

pdfTriedenie odpadu

 

zber

pdfZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA  použitých batérií a akumulátorov 

pdf Správne stláčanie odpadu pred vyhodením 

pdfPlagát o tom, čo do triedeného zberu nepatrí 

pdfČo nepatrí do plastu, ale do veľkoobjemového odpadu

pdfMotivačný plagát

DSC 0167

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

pdf1. Kompostovanie

pdf2. Komunitné kompostovanie

pdf3. Desať tipov ako neplytvať potravinami

pdf4. Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach

pdf5. Využitie biologického odpadu na záhrade

 

pdfPlagát ENVI-PAK

 

 

 

plagát pneumatiky