pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Všeobecne záväzné nariadenia obce

PHSR

 

pdfPROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE STAŠKOV NA ROKY 2015 - 2022

 

 

 

PLATNÉ VZN OBCE STAŠKOV

 

pdfDodatok č. 6 k VZN obce Staškov č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

 

pdfVZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov

 

pdfDodatok č. 3/2017 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a školských zariadeniach obce Staškov

 

pdfPríloha č. 5 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku

a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

 

pdfVZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Staškov

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov

 

pdf VZN obce Staškov o správnych poplatkoch

 

pdf Dodatok č. 1 k VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Staškov

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Staškov

 

pdfVšeobecné záväzné nariadenie obce Staškov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

 

 

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území obce Staškov

 

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov v obci Staškov

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Staškov

 

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov o evidencii pamätihodností obce Staškov

 

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o miestnom referende obce Staškov

 

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach

a prevádzkach

pdf VZN obce Staškov o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov

 

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov

 

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

 

 

pdfDodatok č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťana na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

 

 

pdf Dodatok č. 2 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škoslkých zariadeniach obce Staškov

 

 

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ Staškov na školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov

 

pdfPríloha č. 1k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov o školskom obvode Základnej školy v Staškove

 

 

 pdfVZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Staškov

 

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Staškov

 

pdfDodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy Staškov

 

 pdfVZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, pri ZŠ Staškov na šk rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov

 

 

 

  _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 Staré VZN obce

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov

VNZ o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2011
- príloha: Oznámenie k dani z nehnuteľnosti vznik-zánik daňovej povinnosti

VNZ o nakladaní s odpadmi

VNZ o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov na území obce
- príloha 1:  Žiadosť o príspevok na dopravu
- príloha 2:  Vyúčtovanie príspevku na dopravu
- príloha 3:  Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov
- príloha 4:  Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných vzťahov
- príloha 5:  Zúčtovanie finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných vzťahov
- príloha 6:  Vzor potvrdenia o návšteve dieťaťa v detskom domove

ROK 2012

 

pdfVZN__2012_Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf


VZN č.2/2012 -  o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Obce Staškov

VZN č. 3/2012 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Staškov 

 

pdfVZN obce Staškov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ Staškov 588117.49 KB
ROK 2013

VZN Obce Staškov - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2013

 

ROK 2014

pdfVZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov 186.54 KB

 

ROK 2015

pdfVZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Staškov

pdfVZN - MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

pdfVZN o zrušení CVČ

pdfPríloha č. 1k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia