pozadie staskov jesen

Dnes je meniny má

Farský kostol navštívenia Panny Márie

farsky kostol navs pan marie 2017

Každoročne sa koná púť ku Kaplnke sv. Anny v miestnej časti Jelitov

kaplnka sv anny jelitov

V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

staskov-vyrocie

Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

divadlo m

Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

kronerov dom staskov

Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

kaplnka neposkvrneneho pocatia 2017

  • Farský kostol navštívenia Panny Márie

  • Každoročne sa koná púť ku Kaplnke sv. Anny v miestnej časti Jelitov

  • V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

  • Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

  • Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

  • Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN - T

"Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T" - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie

o začatí konania

 

 

Dňa 16. 10. 2017 bolo Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie navrhovateľa - Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania o zmene navrhovanej činnosti "Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T" podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.

 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 zákona, upovedomuje podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T" začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-prepojenia-ciest-okresov-tesin-cadca-dialnicou-d3-v-ramci-si