pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Farský kostol Navštívenia Panny Márie

farsky kostol navs pan marie 2017

Kaplnka v Jelitove

kaplnka sv anny jelitov

V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

staskov-vyrocie

Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

kronerov dom staskov

Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

kaplnka neposkvrneneho pocatia 2017

  • Farský kostol Navštívenia Panny Márie

  • Kaplnka v Jelitove

  • V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

  • Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

  • Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Obec Staškov zverejňuje zámer odpredaja majetku obce

erb

Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku

obce Staškov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

           Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku obce Staškov:

 

stavba „Predĺženie verejnej kanalizácie lokalita Kýčera“ pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, v cene 10 ,- € bez DPH.

Osobitný zreteľ v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 558/2017 zo dňa 16. 5. 2017.

V Staškove, dňa 06.06.2018

                                                        

                                                                      v. r.      

                                                                            Ing. Ladislav Šimčisko

                                                                                 starosta obce

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Staškov a na webovej stránke obce dňa 06. 06. 2018.

Zámer odpredaja prebytočného majetku obce bude predmetom rokovania dňa 27. 06. 2018.