pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Zverejnenie zámeru - Ekonomservis, s.r.o.

erb

 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť prenájom majetku

obce Staškov , J. Kronera 588, 023 53

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku obce:

– nebytový priestor budovy č.623 o výmere 141,32 m2 pre firmu EKONOMSERVIS, s.r.o., Staškov, za nasledujúcich podmienok:

-    -  všetky stavebné úpravy žiadateľ vykoná na vlastné náklady s tým, že si pri ukončení nájmu nebude uplatňovať finančnú náhradu,

-       -   cena nájmu 200 €/ mesačne,

-         - doba nájmu – na dobu neurčitú,

-         - výpovedná doba 3 mesiace.

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že priestory sú dlhodobo neprenajaté.

Zámer prenájmu majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 26. 10. 2017.

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov, dňa 10. 10. 2017.

                                                                                                     

                                                                                                v. r.

Ing. Ladislav Šimčisko

starosta obce