pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Zverejnenie zámeru 10.10.2017

erb

 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku

obce Staškov , J. Kronera 588, 023 53

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja majetku obce:

– pozemok . CKN č. 1628 o výmere 62 m2 - ostatná plocha LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre Teréziu Heglasíkovú, Staškov za cenu 51,45 €.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predaj bol odsúhlasený a kúpna cena bola zaplatená v roku 2004, no prevod majetku nebol uskutočnený.

 

Zámer odpredaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 26. 10. 2017.

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov, dňa 10. 10. 2017.

                 

                       v. r.

                               Ing. Ladislav Šimčisko

                                                                                                   starosta obce