pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Informačná povinnosť

pdfInformačná povinnosť

 

pdfZáznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/ zástupcu prevádzkovateľa

 

Verejná vyhláška - oznámenie

pdfVerejná vyhláška - oznámenie

OZNÁMENIE - "Územný plán obce Staškov"

uzemny plan

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Čadca

pozemkový a lesný odbor

 

pdfVÝZVA

 

na dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

pdfPlán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Výzva - Okresný úrad Čadca

Okresný úrad Čadca

pozemkový a lesný odbor

 

pdfV Ý Z V A na dôsledné dodržiavanie ustanoveni §3 ods. I zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Informácia o správnych konaniach

 

Informácia  o správnych konaniach

podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa §82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené  týmto zákonom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu:Obec Staškov, ul. J. Krónera č. 588, 023 53 Staškov , alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania.

Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Staškov.

Č. 
konania 
 Žiadateľ Predmet 
konania 
 Katastrálne 
územie
 Dátum 
zverejnenia
informácie
Lehota na 
potvrdenie
záujmu byť
účastníkom 
konania
S2017/108 Obec Staškov Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub
drevín

10 ks jabloň  s obvodom kmeňa 25 - 140 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou.

-    9 ks javor s obvodom kmeňa 25 - 110 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

-  4 ks slivka s obvodom kmeňa 20-110 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

-    1 ks čerešňa  s obvodom kmeňa 35 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

-    cca 20 m2  náletových drevín a kríkov z liesky, bazy a iných krovitých porastov

14.03.2017 5 pracovnýchdní
 

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva ŽK na roky 2016 -2020“

pdfOznámenie

lisz POH ŽSK

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Staškov

uzemny plan

 

pdfZ A D A N I E

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Staškov

uzemny plan

UPOZORNENIE

logo sevak

 

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina

 

 

v y z ý v a j ú

 

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnoti a ochranu životného prostredia.

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľnosti na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku vo výške do 331 €.

 

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/707 17 30, 707 17 31.

Výsledky volieb starostu a poslancov obce 2014

 

Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Staškov konaných dňa 15.11.2014.

 

Dňa 15. novembra 2014 bol v obci Staškov za starostu obce zvolený:

 

Ing. Ladislav Šimčisko     

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 

  1. Peter Fuček
  2. Ján Belko
  3. Mgr. Iveta Bartusková
  4. Ing. Milan Veselovský
  5. Ján Janošec
  6. JUDr. Ľudmila Kvašňovská
  7. Mgr. Daniel Králik
  8. Terézia Šupčíková
  9. Pavol Ďurkáč

 pdfVýsledky volieb

 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti - Revitalizácia a regenerácia centra Obce Staškov

pdfInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti,51.02 KB