pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Zverejnenie zámeru - Ekonomservis, s.r.o.

erb

 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť prenájom majetku

obce Staškov , J. Kronera 588, 023 53

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku obce:

– nebytový priestor budovy č.623 o výmere 141,32 m2 pre firmu EKONOMSERVIS, s.r.o., Staškov, za nasledujúcich podmienok:

-    -  všetky stavebné úpravy žiadateľ vykoná na vlastné náklady s tým, že si pri ukončení nájmu nebude uplatňovať finančnú náhradu,

-       -   cena nájmu 200 €/ mesačne,

-         - doba nájmu – na dobu neurčitú,

-         - výpovedná doba 3 mesiace.

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že priestory sú dlhodobo neprenajaté.

Zámer prenájmu majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 26. 10. 2017.

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov, dňa 10. 10. 2017.

                                                                                                     

                                                                                                v. r.

Ing. Ladislav Šimčisko

starosta obce

Zverejnenie zámeru 10.10.2017

erb

 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku

obce Staškov , J. Kronera 588, 023 53

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja majetku obce:

– pozemok . CKN č. 1628 o výmere 62 m2 - ostatná plocha LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre Teréziu Heglasíkovú, Staškov za cenu 51,45 €.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predaj bol odsúhlasený a kúpna cena bola zaplatená v roku 2004, no prevod majetku nebol uskutočnený.

 

Zámer odpredaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 26. 10. 2017.

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov, dňa 10. 10. 2017.

                 

                       v. r.

                               Ing. Ladislav Šimčisko

                                                                                                   starosta obce

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿzákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿvýkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody,

Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Verejná Vyhláška - Ondrej Kajánek

pdfVerejná Vyhláška - Ondrej Kajánek

Verejná vyhláška - Miroslav Kopačka

pdfVerejná vyhláška - Miroslav Kopačka

 

pdfVerejná vyhláška 2 - Miroslav Kopačka

Návrh plánu kontrolnej činnosti

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Výzva - Okresný úrad Čadca

Okresný úrad Čadca

pozemkový a lesný odbor

 

pdfV Ý Z V A na dôsledné dodržiavanie ustanoveni §3 ods. I zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Informácia o správnych konaniach

 

Informácia  o správnych konaniach

podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa §82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené  týmto zákonom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu:Obec Staškov, ul. J. Krónera č. 588, 023 53 Staškov , alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania.

Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Staškov.

Č. 
konania 
 Žiadateľ Predmet 
konania 
 Katastrálne 
územie
 Dátum 
zverejnenia
informácie
Lehota na 
potvrdenie
záujmu byť
účastníkom 
konania
S2017/108 Obec Staškov Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub
drevín

10 ks jabloň  s obvodom kmeňa 25 - 140 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou.

-    9 ks javor s obvodom kmeňa 25 - 110 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

-  4 ks slivka s obvodom kmeňa 20-110 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

-    1 ks čerešňa  s obvodom kmeňa 35 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

-    cca 20 m2  náletových drevín a kríkov z liesky, bazy a iných krovitých porastov

14.03.2017 5 pracovnýchdní
 

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva ŽK na roky 2016 -2020“

pdfOznámenie

lisz POH ŽSK

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Staškov

uzemny plan

 

pdfZ A D A N I E

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Staškov

uzemny plan

UPOZORNENIE

logo sevak

 

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina

 

 

v y z ý v a j ú

 

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnoti a ochranu životného prostredia.

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľnosti na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku vo výške do 331 €.

 

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/707 17 30, 707 17 31.

Výsledky volieb starostu a poslancov obce 2014

 

Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Staškov konaných dňa 15.11.2014.

 

Dňa 15. novembra 2014 bol v obci Staškov za starostu obce zvolený:

 

Ing. Ladislav Šimčisko     

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 

  1. Peter Fuček
  2. Ján Belko
  3. Mgr. Iveta Bartusková
  4. Ing. Milan Veselovský
  5. Ján Janošec
  6. JUDr. Ľudmila Kvašňovská
  7. Mgr. Daniel Králik
  8. Terézia Šupčíková
  9. Pavol Ďurkáč

 pdfVýsledky volieb

 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti - Revitalizácia a regenerácia centra Obce Staškov

pdfInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti,51.02 KB