oznam

ROK 2019

pdfBudovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov

 

 

 

 

 

ROK 2016

Nová materská škola v obci Staškov

5. septembra 2016 navštívili jej priestory prví žiaci.

DSCN5611   DSC 0021

Zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR obec získala finančnú dotáciu na výstavbu novej materskej školy.

Dotácia predstavuje:  120 000 €.

Vlastné prostriedky:    32  000 €.

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dobrovoľná požiarná ochrana SR poskytla finančný príspevok vo výške 700 € pre DHZ obce Staškov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.


ROK 2015:

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov

Prebieha realizácia projektu.

Suma schváleného NFP z Ministerstva hospodárstva SR: 370 070,88 EUR

- výmena a doplnenie  svietidiel a výložníkov

- zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia

- zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia

 

Stavebné úpravy strešnej konštrukcie a odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ

Prostredníctvom Okresného úradu Žilina, odbor školstva obec získala dotáciu 50 000,- na opravu havarijného stavu strešnej konštrukcie telocvične ZŠ.

 

Nová materská škola v obci Staškov

Zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR obec získala finančnú dotáciu na výstavbu novej materskej školy.

Dotácia predstavuje 120 000 €.

 

Cesta nás tam dovedie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytlo obci finančnú dotáciu na vybudovanie prístupovej cesty s obrátiskom ku Rodnému domu Jozefa Kronera.

Projekt pod názvom "Cesta nás tam dovedie" bol realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR  2007 - 2013 /Staškov - Komorní Lhotka/

Celkové schválené výdavky podľa zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov: 44 048,60 EUR

Výška dotácie - oprávnené výdavky: 40 217,50 EUR

Vlastné zdroje:  2 010,88 EUR

Termín: od  01. 07.  2015  do  30. 09. 2015

 

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom v obci Staškov

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol obci finančnú dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na kapitálové výdavky na realizáciu výstavby multifunkčného  ihriska.

Celková cena za vykonanie diela: 72 424,48 EUR

Výška poskytnutej dotácie: 40 000,- , vyčerpané prostriedky:  39 973,32 EUR

Vlastné zdroje: 32 451,16 EUR

Termín: od   29. 09.   2015  do  31. 03. 2016

 

Kronerov pohár

Žilinský samosprávny kraj poskytol finančnú dotáciu vo výške 900 EUR na realizáciu podujatia: „Kronerov pohár“.

Podujatie „Kronerov pohár“ podporila sumou 100 € aj organizácia Mikroregión Horné Kysuce.

 

Po Kronerovej ceste 2

Obec získala dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 800 EUR na prípravu a realizáciu projektu Po Kronerovej ceste 2, divadelnej prehliadky konanej na počesť staškovského rodáka, herca Jozefa Kronera.

 

Kamerový systém v obci Staškov

logo

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"

Obci Staškov bola schávlená finančná dotácia z rozpočtových prostriedkov poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu Žilina  (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Žilina - z programu 0D60103.31464 - prevencia kriminality podľa zákona č. 473/2013 Z. z. o štatnom rozpočte na rok 2014, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminaliry č. 1 zo dňa 10.10. 2014) na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém v obci Staškov".

Poskytovateľ poskytol príjemcovi dotáciu v zmysle schváleného projektu vo výške:       9000 EUR

Celková cena za vykonanie diela bude:   11 311,80 EUR

Počet kamier: 10

 

Kamery sú umiestnené:

 • Obecný úrad - 2 ks
 • Cintorín - 2 ks
 • Základná škola - 3 ks
 • Technický podnik - 2 ks
 • Kronerov dom - 1 ks

 

Projekt s názvom "Po Kronerovej ceste"

Bez názvu

 

Obci bola schválená finančná dotácia k projektu s názvom "Po Kronerovej ceste" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. V tomto prípade ide o cezhraničnú spoluprácu obce Staškov a Valašskej Bystřice zameranú na kultúrny rozvoj.
Je spojený s prehliadkou 4 ochotníckych divadiel - jeden domáci, jeden slovenský a 2 české spolu s výstavou fotografií a informácií o jednotlivých divadelných súboroch z archívov partnerov. Prehliadka bola súčasťou Kronerových dní, 43. ročníka, ako nové podujatie osláv v Staškove. Po skončení osláv sa realizovala rekonštrukcia divadelnej sály v Dome kultúry v Staškove - rekonštrukcia osvetlenia, oponovej a javiskovej techniky, ozvučenia, elekt. rozvodov, kúrenia. V aktivite je zahrnutý aj proces verejného obstarávania na stavebné práce. Predpokladaný termín realizácie je 07/2014 - 11/2014.

Náklady schváleného rozpočtu spolu predstavujú 84 662,75 €.

Rekonštrukcia javiskovej techniky - 44 317,70 €

Elektroinštalácie - 13 999,03

Kúrenie - 12 110,42 €

Propagačná brožúra

 

Rok 2014 :

"Víta Vás Staškov a Horní Lomná"

 

unnamed       unnamed1        unnamed2

Na základe splnenia podmienok poskytnutia pomoci a podpore v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, bola obci schválená žiadosť s názvom "Víta Vás Staškov a Horní Lomná", predložená v rámci 15. výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.Činnosti a výstupy budú nadväzovať na zrealizovaný projekt medzi obcou Staškov a Horní Lomnou, podstatou ktorého bolo vybudovanie turisticko-náučného chodníka. /Turistický naučný chodník Jozefa Kronera/

V rámci projektu budú vyhotovené:

Propagačná brožúra k zaujímavostiam obcí Staškov a Horní Lomná v počte 1666 ks 

Propagačné predmety - pohľadnice v počte 600 ks 

Propagačné predmety - pamätné mince rodného domu Jozefa Kronera v počte 200 ks 

Propagačné predmety - kalendár závesný v počte 1000 ks 

Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu sú schválené vo výške 8 508,00 EUR.

Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ  7231,80 €

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 850,80 €

Spolufinancovanie z rozpočtu obce 425,40 €

Termín realizácie: 01. 06. 2014 - 31. 10. 2014

 

Monografia obce Staškov 1614-2014

Obec  získala zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom  rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre dotáciu v sume 10 000 €. Dotácia sa týka vydania monografie obce Staškov.

 

Staškov 400-ročnica - príprava a realizácia projektu

Obec Staškov získala zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre dotáciu vo výške 2000 €.  Využitá bola na činnosti spojené s oslavami 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov.

13. - 14. septembra 2014 - prebiehali oslava 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov.

 

Turisticko-náučný chodník Jozefa Kronera

loga

 

 

 Podstatou projektu bolo vybudovanie turistického chodníka  od Obecného úradu v Staškove až po hranicu s obcou Horní Lomná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Celkové oprávnené výdavky boli 30 392,92 EUR.

Trasa chodníka vedie od Obecného úradu v Staškove popri Kysuci okolo školy cez lávku k stanici , okolo Kronerovho domu, do Uhrového potoka na Vrchmosty, cez Lazy do Mravcov až ku kaplnke v Jelitove, smerom za Bahanu, na Backovu až ku kaplnke Klin. Celková dĺžka chodníka je cca 16 km. Chodník bol plánovaný po jestvujúcich cestách a chodníkoch, neboli budované žiadne nové spevnené plochy, boli len odstránené konáre a kríky zasahujúce do trasy. 

V rámci projektu boli okolo trasy vybudované a umiestnené nasledovné objekty a zariadenia :

 • Detské ihrisko s odpočívadlom pri základnej škole
 • Prestrešenie prameňa na Zimnej vode
 • Informačné tabule – 9ks
 • Smerovníky – 8ks
 • Lavičky – 11ks
 • Odpadové koše – 5ks

      Trasa je vyznačená značkami na stromoch v počte 100 ks.

     V rámci projektu bolo vydaných 1000 ks informačných brožúr s mapou. Stavebnú časť realizovala firma Tempro, s.r.o. Čadca. Slávnostné otvorenie chodníka sa uskutočnilo v sobotu 24.5. 2014.

 

 F O T O G A L É R I A 

pdf  Mapa chodníka919.17 KB

- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca na rozvoj miestnej zamestnanosti / zamestnanie 4 pracovníkov na dobu 9 mesiacov za účelom kosenia , čistenia a úpravy verejných priestranstiev/ - 15 546,24 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca na podporu miestnej zamestnanosti – administratívny pracovník /výkup pozemkov/ – 4 108,86 Eur

 


Rok 2013:

- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca – podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami v obci Staškov – 24 916,66 Eur /čistenie korýt miestnych potokov a úprava brehov, čistenie odvodňovacích rigolov okolo miestnych komunikácii/

- Dotácia z Ministerstva dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR na opravu miestnych asfaltových  komunikácii – 8 069,47 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca na podporu miestnej zamestnanosti – technický pracovník – 4 108,86 Eur
- Dotácia z VÚC Žilina na organizáciu Kronerovho pohára 2013 – 900 Eur
- Dotácia od Nadácie SPP na založenie Detského folklórneho súboru Staškovienka – 971,28 Eur
- Dotácia z rezervy predsedu vlády SR na vybudovanie parkovacích miest pred budovou polyfunkčného domu – 10 000 Eur
- Projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 :

„Nadväzujemena úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu Kroner – Kaminska" – 40 101 Eur.

F o t o g a l é r i a


V rámci projektu bolo obstarané :

 •  rekonštrukcia vestibulu kultúrneho domu na výstavnícké priestory , rekonštrukcia webovej stránky obce,
 • dataprojektor , premietacie plátno , dva párty stany, záhradné stoly – 3ks , záhradné lavice – 30 ks,  
 • propagačná brožúra – 1000ks , pohľadnice – 1000 ks , materiály na výstavu , pozvánky , plagáty ,
 • propagačné predmety , poháre pre víťazov na hasičskej súťaži a Kronerovom pohári

 


Rok 2012:

- Dotácia z Ministerstva vnútra SR na odstránenie následkov snehovej kalamity – 9 539,60 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Čadca – podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami v obci Staškov – 55 809,48 Eur /čistenie korýt miestnych potokov a úprava brehov, čistenie odvodňovacích rigolov okolo miestnych komunikácii , výrub brehových porastov/
- Dotácia z Úradu vlády SR na odstránenie statických porúch na budove Starej školy – 10 000 Eur
- Dotácia z VÚC Žilina na organizáciu Kronerovho pohára 2012 – 900 Eur

 


Rok 2011:

- Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 v obci Staškov – 92 700 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Čadca – podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami v obci Staškov – 24 573,93 Eur / budovanie vodozádržnych opatrení/
- Dotácia od Nadácie Orange na rekonštrukciu Rodného domu Jozefa Kronera - 10 000 Eur