Stavebný úrad

  • Vytlačiť

Pracovník stavebného úradu vykonávajúci stavebnú agendu pre obec Staškov Ing. Vladimír Kubinec bude stavebníkom k dispozícii každý utorok v čase od 8.00 do 11.00 hod. na Obecnom úrade v Staškove v kancelárii č.4. 

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny pred dokončením
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Stavebný dozor - prehlásenie