pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Pozrite si udalosti v obci

paggo online

Partneri

 

gmina
mojekysuce staskovlogo rra kysuce

Počasie

Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN - T

"Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T" - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie

o začatí konania

 

 

Dňa 16. 10. 2017 bolo Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie navrhovateľa - Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania o zmene navrhovanej činnosti "Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T" podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.

 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 zákona, upovedomuje podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T" začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-prepojenia-ciest-okresov-tesin-cadca-dialnicou-d3-v-ramci-si